Navigátor: Domů / Sociální podnikání

Sociální podnikání

 CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010422

 

 

 

 

Sociální družstvo znojmo

se ztotožňuje s definicí sociálního podniku a naplňuje následující charakteristiky:

 

SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Zaměstnávání MIN. 30 % OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH na trhu práce

 • Zaměstnáváme především osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ).
 • Aktuálně má družstvo 125 zaměstnanců, z toho je 111 osob z cílových skupin OZP a OZZ, tj. 89 % ze všech zaměstnanců

 

INTEGRACE A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb.

 • Družstvo používá k integraci a rozvoji zaměstnanců individuální plány rozvoje zaměstnanců. Je jim poskytována podpora a péče v oblasti psychologické a sociální denně na pracovišti na vyžádání nebo dle potřeby každého zaměstnance. Současně také péče v oblasti zdravotní, kdy jsou zaměstnancům nabízeny masáže prováděné rovněž našim erudovaným zaměstnancem v oboru. Ve spolupráci s místním Úřadem práce Znojmo a organizací Práh jižní Morava se snažíme každému člověku s handicapem vyjít maximálně vstříc. Pro každého potenciálního zaměstnance se snažíme najít vhodné pracovní místo nebo pro něj vytvořit novou pracovní pozici dle našich potřeb v rámci rozvoje a zkvalitňování námi prováděné práce i poskytovaných služeb.

 

ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie;

 •  Do rozhodování o směřování podniku je aktuálně zapojeno 8 zaměstnanců z cílové skupiny. Rozhodování probíhá většinou formou porad, při nichž se zaměstnanci sejdou s předsedou a rozhodují o dalším rozvoji družstva.
 •  Zaměstnanci se podílí na vedení provozu, výroby a obchodu. 

 

REINVESTICE MIN. 51 % ZISKU do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti;

 • Zisk za rok 2020 byl 2.191.000,- Kč.
 • Za poslední rok bylo investováno do vytvoření nových pracovních míst a pomocí zvýhodněného úvěru do nákupu nové výrobní haly, kde muselo družstvo složit částku 1.275.000,- Kč. 

 

NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. 

 • Družstvo je řízeno převedším předsedou družstva a zaměstnanci ve vedoucích pozicích všech odvětví, jimž se družstvo věnuje. 

 

LOKALIZACE, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry;

 •  Jednu z našich hlavních služeb, ruční kompletaci, vykonáváme pro místní firmu IM Czech s.r.o. 
 •  Většina našich zaměstnanců žije poblíž místa výkonu práce, ať už se jedná o Znojmo, Třebíč, Zlín nebo Hradec Králové.
 •  Spolupracujeme s místním Úřadem práce Znojmo a organizací Práh jižní Morava, kteří nám pomáhají integrovat a zaměstnávat OZP a OZZ. 


ENVIRONMENTÁLNÍ ZODPOVĚDNOST ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.

 •  Všichni zaměstnanci v našich oborech jsou vedeni k tomu, aby třídili odpad. Stejně tak zaměstnanci úklidové služby, kterou provozujeme. Čistící prostředky k tomu určené používáme ekologicky šetrné k životnímu prostředí, biologicky rozložitelné, na něž máme bezpečností listy. Jejich nákup je prováděn v rámci podpory regionálního rozvoje od místních firem. 
 •  Vyrábíme ekologická, certifikovaná BIO brčka ze žitné slámy, zbytky slámy jsou prodávány zahrádkářům nebo zaorávány do polí. 
 •  Recyklujeme tonery do tiskáren, tiskneme na recyklovaný papír, používáme oboustranný tisk a pozvolna přecházíme do elektronické podoby se všemi dokumenty. 
 •  V plastové výrobě pořídíme zařízení na zpracování plastového odpadu. Z něj pak bude vyroben nový plastový drát, který bude využíván na svařování nádrží. 

 

projekt sociálního podnikání v plastové výrobě

Hlavním cílem projektu je vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním handicapem. Nejde o pouhé zaměstnávání těchto osob, ale hlavně o vytvoření pracovního místa svými podmínkami opravdu vhodného pro jejich práci. Projekt se zabývá kontinuálním rozvojem zaměstnanců, tak aby jim umožnil integraci do majoritní společnosti. Jde o výrobou nádrží na vodu svařováním plastů. Výroba je plně uzpůsobena potřebám OZP, a to jak z hlediska fyzického - kompenzační pomůcky, tak psychického - nastavením psychosociální podpory.

 

Období realizace projektu: 1. 4. 2019 - 31. 1. 2021

Místo realizace: Vlčkovická 18/98, 500 04  Hradec Králové - Plačice

Kontaktní osoba pro administraci projektu: Jaroslava Režňáková, e-mail: sdz.reznakova@seznam.cz, tel.: +420 602 500 497

 

V současné době je 64 % zaměstnanců střediska Hradec Králové z cílové skupiny projektu - 14 zaměstnanců, z toho je 9 z nich OZP.

 

Díky tomuto projektu jsme mohli založit nové středisko v Hradci Králové, které je sociálním podnikem a naplňuje principy sociálního podnikání:

 

Společensky prospěšný cíl

Jedním z hlavních cílů střediska je vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Především vytvořit maximálně klidové a přívětivé prostředí, které nepřináší zbytečné stresové faktory. Díky tomu se zlepšuje psychický a následně i fyzický stav jedince a pracovní místo se stává dlouhodobě udržitelným.

Sociální prospěch

Osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním tvoří minimálně 30 % ze všech zaměstnanců střediska. Jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku a mohou zasahovat do směřování střediska. Rovněž se podílet na plánování jeho vývoje při jednání na schůzkách střediska, které se konají každý půl rok. Zaměstnanci z cílové skupiny, tedy s OZP, mají individuální plán, kdy provádíme pravidelné konzultace, školení, zaměstnanci mají možnost navštívit psychologické sezení s místním psychologem a samozřejmostí je ohleduplnost ze strany vedení.

Ekonomický prospěch

Případný zisk je nejméně z 51 % reinvestován zpět do rozvoje sociálního podniku – střediska. Sociální podnik je nezávislý v manažerském rozhodování na externích zřizovatelích. Tržby z prodeje výrobků anebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů střediska.

Enviromentální prospěch

Při veškerých svých činnostech se podnik snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, chovat se jako dobrý hospodář v souladu s udržitelným rozvojem, k tomu vede všechny své zaměstnance. Veškerý nespotřebovaný plast z výroby je předáván k recyklaci. Zaměstnanci jsou vedeni k nadstandardnímu hospodaření s materiálem a maximální eliminaci vzniku odpadů. Dochází k třídění odpadu. Veškeré plastové odřezky z výroby jsou vykupovány pro jejich další recyklaci. Výroba je prováděna tak, aby byla co nejvíce energeticky úsporná.

Místní prospěch

Středisko vychází ze znalostí místních podmínek a potřeb společnosti s přednostním uspokojováním potřeb místní komunity a místní poptávky. Vstupní materiál odebíráme od místních dodavatelů a stejně tak i naše výrobky prodáváme místním odběratelům. Hlavními odběrateleli jsou: NemKoCZ s. r. o., A-dům, s. r. o., MEGAS s. r. o., REDOMO a. s. přímo z Hradce Králové a také máme odběratele i z jiných krajů. Také naši zaměstnanci jsou převážně místní obyvatelé.

Na místní úrovni spolupracuje středisko zejména s Úřadem práce Hradec Králové při hledání nových zaměstnanců, s místním psychologem, se kterým si naši zaměstnanci mohou promluvit o svých problémech. Dále také s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, která pro naše zaměstnance uskutečnila například seminář na téma finanční gramotnost, dále Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, kdy studenti mají možnost nahlédnout do provozovny a vidět, jak funguje zaměstnávání osob zdravotně postižených. 

 

Výrobky z projektu lze zakoupit zde na www.septik-jimka.cz

 

Tento projekt je spolufinancován EU.